FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů
Fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci

 
 

 

Aktuality

Další aktuality a kompletní fotodokumentaci naleznete na facebooku

 

Obrázek funguje jako odkaz na PDF soubor. 

Příspěvky ze semináře si můžete stáhnout v zazipovaném souboru.

Text:

Nové cesty vzdělávání manažerů v Jindřichove Hradci

 

Skutečný manažer musí zvládat kromě řady teoretických znalostí a praktických dovedností i problematiku oboru, v němž se pohybuje; a co víc, musí mít co nejširší rozhled i v jiných oborech, aby dokázal odhalovat významné souvislosti a správně se rozhodovat. Dobrý manažer vybavený nezbytnými znalostmi a dovednostmi najde uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i v oblasti veřejné správy, ve zdravotnictví, vědě a výzkumu, v kultuře, v široké oblasti neziskového sektoru a jinde.

 

Loni patnáctiletá Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a současně jedinou umístěnou mimo hlavní město. V inovované budově na rohu ulic Jarošovské a Claudiusovy v současné době probíhá i významná vnitřní inovace. Již v minulém roce zahájila fakulta práci na projektu podpořeném z evropských fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je zvýšit kvalitu poskytovaného vzdělávání, umožnit přístup ke studiu širšímu spektru cílových skupin.

 

Projekt vychází z analýz nároků na absolventy, podle nichž fakulta sleduje kvalitu poskytovaného vzdělávání; zohledněny jsou principy uvedené v Bílé knize terciárního vzdělávání MŠMT i současné trendy v Evropské unie. Obsahem projektu je inovace bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu s cílem udržet doposud vynikající uplatnitelnost absolventů v praxi, zajistit trvale udržitelnou kvalitu vzdělávání odpovídající evropským standardům a zvýšit i konkurenceschopnost absolventů na mezinárodním trhu práce.

 

Inovace se zaměřuje zejména na strukturu studijních programů, na zavedení modularity při současném řešení prostupnosti mezi různými stupni studia, na zvýšení důrazu na multidisciplinární přístup, rozvíjení kritického a tvořivého myšlení, na posílení profesní orientace bakalářského programu a zvýšení individualizace doktorského studia. Klíčovým předpokladem je propojování výzkumu a vzdělávání a internacionalizace studia. Výstupem bude atraktivní a flexibilní studijní program umožňující pružně reagovat na potřeby společnosti. Změní se i obsah studia, který bude klást důraz na důslednější propojení s klíčovými procesy probíhajícími při výkonu profese a na zohlednění multidisciplinárního přístupu. Součástí inovace je i posílení profesní orientace bakalářského studijního programu, začlenění praxe do výuky. Řešení tohoto úkolu se opírá o důslednou modernizaci výukových metod, včetně e-learningu. Prohloubení internacionalizace umožní plnění výše uvedených úkolů, vytvoří předpoklady k oslovení dalších cílových skupin a přispěje k vybavenosti absolventů kompetencemi potřebnými pro život v interkulturním prostředí.

 

Součástí projektu je i další vzdělávání pedagogů zaměřené na rozšíření pedagogických dovedností a na využívání nejnovějších didaktických technik. Významnou součástí vzdělávání je i příprava na výuku v angličtině, jejíž potřeba v celoevropském kontextu rychle narůstá. Tato příprava probíhá v malých skupinách pod vedení rodilého mluvčího.

 

Partnery projektu jsou Ostravská Univerzita v Ostravě a Město Jindřichův Hradec.

 

Informace o projektu: http://projekty.fm.vse.cz/projekt-isovp/


Projekt FM VŠE – INOVACE plakat (stáhnout v plném rozlišení – PDF 23MB, rozměr 700x1000 mm)


Přednáška Jiřiny Šiklové 3. prosinec 2009

Přednáška Jiřiny Šiklové 3. prosinec 2009
 


 

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4  
130 67 Praha 3

www.vse.cz


Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

www.osu.cz

Město Jindřichův Hradec

Klášterská 135

377 01 Jindřichův Hradec

www.jh.cz


1. května 2009


Ukončení projektu

25. května 2012

Dotazy

zasílejte na e-mail

vopatek@fm.vse.cz

nebo telefonicky

+420 384 41 7279

 

28.06.2012 16:19

 

Kde nás najdete

 

© 2009 FM VŠE

Modified by Václav Urban | XHTML 1.0 | CSS 2.1

   

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky