FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů
Fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci

 
 

 

FM VŠE – INOVACE

Projekt vychází z analýz potřeb relevantních cílových skupin, kterými FM VŠE sleduje kvalitu poskytovaného vzdělávání. Reaguje na očekávané demografické změny a zohledňuje principy zakotvené v připravované Bílé knize terciárního vzdělávání MŠMT i současné trendy v EU. Obsahem projektu je inovace bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu FM s cílem udržet doposud vynikající uplatnitelnost absolventů v praxi, zajistit trvale udržitelnou kvalitu vzdělávání odpovídající evropským standardům a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na mezinárodním trhu práce. Inovace se zaměří na strukturu studijních programů, zavedení modularity při současném řešení prostupnosti mezi různými stupni studia, na zvýšení důrazu na multidisciplinární přístup, rozvíjení kritického a tvořivého myšlení a na posílení profesní orientace bakalářského programu a zvýšení individualizace doktorského studia. Klíčovým předpokladem je propojování výzkumu a vzdělávání a internacionalizace studia. 


Na rozdíl od dosud prováděných dílčích inovací studijních programů FM předkládaný projekt představuje systémové řešení současných i očekávaných problémů v oblasti terciárního vzdělávání poskytovaného fakultou, je zásadním krokem k prohloubení kvality studia na FM a k udržení tohoto trendu i v budoucnosti. Východiskem inovačních snah je intenzivnější interakce s potenciálními zájemci o studium ekonomicko-manažerských disciplín a jejich zapojení do procesů změn a sledování jejich kvality. Filosofie inovačních procesů stojí na následujících parametrech:

  • Pružná struktura studijních programů.
  • Možnosti přebírání vhodných procesů a postupů od kvalitních partnerů i v zahraničí.
  • Intenzivnější zapojení do mezinárodní profesní výměny a mezioborové spolupráce v profilových oborech FM.
  • Zapojení zahraničních expertů z akademické a aplikační sféry do procesu tvorby učebních pomůcek a výuky.
  • Interaktivní a týmové formy práce, rozvoj kritického myšlení a tvořivosti studentů a přímé zapojování zpětné vazby do procesů výuky.
  • Zapojení cílových skupin do tvorby, testování a evaluace projektu. Cílová skupina tak aktivně přebírá daleko větší zodpovědnost za výsledky svého vzdělávání.
  • Zmíněné prvky jsou zásadním krokem k růstu kvality a zvýšení šancí absolventů na uplatnění v náročnějších oborech a oblastech s vyššími kvalifikačními nároky.
  • Tím se zvyšuje pravděpodobnost uplatnění českých manažerů v silně konkurenčním prostředí a zároveň se jim nabízí další profesní růst v daném oboru (kupř. zdravotnické informace a řízení).
  • Výše uvedené prvky přispívají k tomu, že se nejen otevírá další prostor pro uplatnění absolventů, ale také se rozšiřuje prostor pro přímou komunikaci a interakce s firemním prostředím a aplikujícími firmami.
  • Odborné zaměření fakulty a jejích absolventů představuje významný potenciál dalšího rozvoje regionu.

 


 

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

www.vse.cz


Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

www.osu.cz

Město Jindřichův Hradec

Klášterská 135

377 01 Jindřichův Hradec

www.jh.cz


1. května 2009


Ukončení projektu

25. května 2012

Dotazy

zasílejte na e-mail

vopatek@fm.vse.cz

nebo telefonicky

+420 384 41 7279

 

25.06.2012 8:53

 

Kde nás najdete


 

 

© 2009 FM VŠE

Modified by Václav Urban | XHTML 1.0 | CSS 2.1

   

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky